بازارها و مراکز خرید به فضاهای بزرگ که در آن تعداد زیادی از خریداران وجود دارد  تغییر تشکیل داده شده است. اتوماسیون طراحی سیستم تهویه هوا در یک منطقه خرید و سیستم تهویه مطبوع  باید احساس آرامش، سلامت، صرفه جویی انرژی را در نظر بگیرند. سیستم کنترل هوشمند تعبیه شده در بازار تهویه مطبوع هر سه نیاز را هم زمان در نظر می گیرند.

9

ویژگیها:

* تشخیص دما و رطوبت در محیط داخلی و خارجی برای تنظیم به موقع

* پیاده سازی کنترل FCU هوشمند برای تنظیم سرعت فن بر اساس دما برای صرفه جویی در انرژی است.

* تشخیص غلظت CO2 داخل ساختمان اجازه ورود هوای تازه در زمان های مناسب برای بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان را می دهد.

19