اتوماسیون گلخانه تحقیقاتی

اتوماسیون گلخانه های تحقیقاتی یکی از مهمترین بخش های پیشرفت کشاورزی است. با استفاده از فناوری های مدرن، می توانیم به صورت دقیق تری شرایط رشد گیاهان را کنترل کنیم و بهینه سازی کنیم.

گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زنجان از جمله گلخانه هایی است که توسط شرکت کراس صنعت مانا بصورت کامل به تمام فناوری های مرتبط با اتوماسیون گلخانه های تحقیقاتی مجهز شده است . در ذیل به بعضی از ویژگی های استفاده از اتوماسیون در صنعت گلخانه داری اشاره می‌نماییم

فناوری های اتوماسیون

سیستم های کنترل دما

دما یکی از عوامل مهم در رشد گیاهان است. با استفاده از سنسورهای دما و سیستم های کنترل خودکار، می توانیم دمای گلخانه را به صورت دقیق تنظیم کنیم.

سیستم های آبیاری خودکار

آبیاری مناسب گیاهان نقش مهمی در رشد آنها دارد. با استفاده از سیستم های آبیاری خودکار، می توانیم میزان آب مورد نیاز گیاهان را به صورت دقیق تعیین کنیم.

سیستم های کنترل نور

نور یکی دیگر از عوامل مهم در رشد گیاهان است . با استفاده از سیستم های کنترل نور، می توانیم میزان نور مورد نیاز گیاهان را تنظیم کنیم.

اتوماسیون گلخانه های تحقیقاتی با استفاده از فناوری های مدرن، امکان کنترل دقیق شرایط رشد گیاهان را فراهم می کند. این فناوری ها شامل سیستم های کنترل دما، آبیاری خودکار و کنترل نور هستند. با استفاده از این سیستم ها، می توانیم به صورت دقیق تری شرایط رشد گیاهان را کنترل کنیم و بهینه سازی کنیم